Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DARNER, s.r.o

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

platné od 15.5.2012

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Poskytovateľom služieb je DARNER, s.r.o, Erenburgova 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36053121 IČ DPH: SK2020082449 DIČ: 2020082449 (Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,vložka č. 7607/S (ďalej iba „dodávateľ").

(3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.darner.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

Čl.2

Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

(3) Cena tovaru nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ani náklady na montáž v súvislosti s dodaným tovarom.

(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená alebo pokiaľ bol tovar vypredaný a už nie je možné dodať ho za pôvodných podmienok. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky, pričom zákazník môže takto upravenú objednávku bez penalizácie zrušiť.

(5) Záručná doba na všetok tovar sa riadi ustanoveniami Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Čl.3

Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený za všeobecnými podmienkami.

(2) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

 

Čl. 4

Potvrdenie objednávky

(1) Po overení dostupnosti tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb týkajúcich sa doručenia a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 7 dní.

(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, po dohode so zákazníkom môže byť zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

 

Čl.5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Faktúra (daňový doklad) bude priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu sa daňový doklad odovzdá spolu s tovarom.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania.. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar používaný a nesie známky používania, účtuje sa zákazníkovi poplatok za opotrebovanie tovaru vo výške 1% za deň (v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka).

Prostriedky tekutého charakteru sú nevratné!

(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(5) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to prevodom na účet zákazníka, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, znečistený, opotrebovaný, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(6) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne elektronickou poštou na adrese predajna@darner.sk, alebo osobne v sídle dodávateľa. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 047/43 33 003.

 

Čl. 6

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu predajna@darner.sk, alebo osobne v sídle dodávateľa.

(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Čl. 7

Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok (poštovné a balné), ktorý je uvedený v sekcii poštovné a balné. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí pri prevzatí zásielky kuriérovi (prepravnej spoločnosti) alebo Slovenskej pošte. 

(2) V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

(4) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.darner.sk spolu s nákladmi na doručenie (poštovné a balné) v prípade dobierky nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou kuriérovi, alebo hotovosťou na Slovenskej pošte v závislosti od toho, akým spôsobom mu bude tovar doručený. Pri objednávke s voľbou prevodom na účet, zákazník uhradí celkovú fakturovanú sumu tovaru  spolu s poštovným a balným bezhotovostným prevodom, v prípade platby osobne v sídle dodávateľa v hotovosti, bez nákladov na poštovné a balné.

 

Čl. 8

Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.

(2) Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie a množstvo výrobku. Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíka. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktuje dodávateľa emailom. Reklamácie tohto charakteru sa prijímajú maximálne do 24 hodín od doručenia. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

(3) Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle  určenom (uvedenom v registračnom formulári) pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 5.

(4) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

 

Čl.9

Spracovanie osobných údajov

(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

(2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. Ak je zákazník právnickou osobou alebo živnostníkom: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(3) V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese predajna@darner.sk

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

(5) V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci kuriérskej spoločnosti poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie.

(6) Zákazník môže požiadať o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese predajna@darner.sk

 

Záverečné ustanovenia

Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka.

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v elektronickom obchode na webovej stránke www.darner.sk.

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov (pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborbým zaobchádzabím, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru

b) výmenou tovaru

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

Reklamácie tovaru zakúpeného cez webovú stránku www.darner.sk

1. V prípade reklamácie zašlite reklamovaný tovar späť v súlade s OZ. Nezabudnite pribaliť doklad o zaplatení, prípadne aj záručný list, ktoré ste dostali s tovarom. Reklamácia bude overená. V prípade jej uznania budú zákazníkovi vzniknuté  náklady spolu s prepravnými nákladmi vrátené.  

 

Záručný list pri nákupe cez webovú stránku www.darner.sk

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list, pokiaľ je súčasťou tovaru. V opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad. Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 7 pracovných dní.

1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa nižšie uvedeného postupu počas celej záručnej doby tovaru.

2. V prípade, že preferujete potvrdenie záručného listu hneď od začiatku, radi Vám vyhovieme.

Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií alebo po uplynutí 7 pracovných dní po kúpe):

1. Záručný list si môžete nechať potvrdiť v predajni, kde ste zakúpili tovar. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list.

2. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu DARNER, s. r. o., Erenburgova 16, 984 01 Lučenec. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu.

 

Poštovné a balné

 

Zásielky do hmotnosti 15 kg

 

 • Slovenskou poštou

 

 1. do 10 kg     8,-€
 2. do 15 kg  12,- €

 

Zásielky nad 15 kg
 • Prepravnou spoločnosťou 
 • balík do 30 kg - 16 €  
 • balík do 50 kg - 23,50 € 
 • balík do 100 kg - 41,50 € 
 • balík do 150 kg - 58 €  
 • balík do 200 kg - 66,50 €  
Prepravu zabezpečujeme aj vlastným plánovaným rozvozom na základe dohody!

Ceny za prepravu sú uvedené vrátane DPH.